« wstecz

SZKOŁY „MENTOR” W MOŃKACH

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ROK SZKOLNY 2017/2018


 
Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ZALETY SZKOŁY OPŁATY

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły: pobierz
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 r. W chwili obecnej mamy już 700 absolwentów. Liczba słuchaczy pod koniec roku szkolnego 2016/2017 wynosi 30.

Aby zostać słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego  powinieneś:

 • mieć ukończone 18 lat i być absolwentem ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • złożyć wymagane dokumenty, tj.:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • podanie (druk dostępny jest w sekretariacie i  tutaj ),
  • kwestionariusz osobowy (druk dostępny w sekretariacie i  tutaj ),
  • 2 zdjęcia,
  • xero dowodu osobistego

W związku z reformą szkolnictwa od września 2012 r. osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową przyjmowane będą na trzeci semestr liceum ogólnokształcącego.

W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na wyższy semestr należy dostarczyć świadectwo ukończenia ostatniej klasy w poprzedniej szkole lub jeśli była to szkoła zaoczna - indeks.

Szkoła prowadzi dwa nabory - na semestr wiosenny (nauka rozpoczyna się od lutego) i semestr jesienny (nauka rozpoczyna się od września).

Nauka odbywa się w systemie zaocznym - co druga sobota i niedziela w godz. od 8:00 do 15:30.

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów.

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły pobierz
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Mońkach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2001 r. W chwili obecnej mamy już 200 absolwentów.Liczba słuchaczy pod koniec roku szkolnego 2016/2017 wynosi 14.

Aby zostać słuchaczem Szkoły Policealnej  powinieneś:

 • mieć ukończone 18 lat i być absolwentem szkoły średniej
 • złożyć wymagane dokumenty, tj.: 
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie, 
  • Podanie (druk dostępny jest w sekretariacie i tutaj ),
  • Kwestionariusz osobowy (druk dostępny w sekretariacie i   tutaj ),
  • 2 zdjęcia, 
  • xero dowodu osobistego

Kierunki kształcenie na rok szkolny 2017/2018

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( sobota - niedziela co dwa tygodnie)  

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Technik administracji
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota - niedziela, co dwa tygodnie).

Technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowania projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów i aktów, posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej oraz dokumentacją księgową.

Praca: Technik administracji może znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015 / 2016 wyniosła 100%!

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

 1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjnt kurs zawodowy pobierz
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz

Reforma szkolnictwa zawodowego, która weszła w życie 01 września 2012 r., wprowadza do kształcenia zawodowego nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Podczas kursu osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu - dyplomu technika w danym zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

 • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • * osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nowa forma kształcenia pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową, a także umożliwia osobom dorosłym dalsze kształcenie oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej, ponieważ KKZ trwają 2-3 semestry, a zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy.

Nasza firma wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom oraz zapotrzebowaniu na rynku pracy w najbliższym czasie uruchomi kwalifikacyjne kursy zawodowe, zarówno dla osób indywidualnych jak również firm i instytucji.


 
Można jednocześnie uczęszczać do liceum
i na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

ZALETY SZKOŁY:

 • miła i przyjemna ATMOSFERA;
 • miła obsługa w SEKRETARIACIE;
 • WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA cechująca się profesjonalizmem, chętna do pomocy słuchaczom, udziela dodatkowych konsultacji przed egzaminem dojrzałości, ma doświadczenie w pracy z dorosłymi;
 • szkoła posiada UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH;
 • słuchacze po ukończeniu Liceum otrzymują ŚWIADECTWO ukończenia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. Świadectwa są równorzędne ze świadectwami szkół państwowych;
 • przed egzaminem dojrzałości słuchacze mają możliwość uczestnictwa w BEZPŁATNYM Kursie przygotowującym do Matury
 • słuchacze otrzymują LEGITYMACJĘ uprawniające do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego;
 • szkoła wydaje BEZPŁATNIE ZAŚWIADCZENIA wymagane przez urzędy, między innymi do ZUS-u, KRUS-u;
 • słuchacze mogą korzystać z bezpłatnych ZAJĘĆ NA PŁYWALNI w Mońkach, zgodnie z Regulaminem.

OPŁATY:

 • Czesne miesięcznie wynosi od 110 zł.
 • PROMOCJE
  - prezent dla wszystkich osób, które zapiszą się do szkoły,
  - jeżeli przyprowadzisz znajomego, który podejmie u nas naukę 2 miesiące nie płacisz czesnego,

Opłata za egzaminy w sesji dodatkowej: 20 zł egzamin pisemny, 15 zł egzamin ustny

Opłata za maturę: 200 zł (poprawki gratis)

Regulaminya) Regulamin uczestnictwa w zajęciach na pływalni lub siłowni zobacz,
b) Regulamin Promocji „Prezent na start w Mentorze” zobacz,
c) Regulamin rekrutacji zobacz,
d) Regulamin Promocji „Jeżeli przyprowadzisz znajomego – 2 miesiące nie płacisz czesnego” zobacz,
e) Regulamin promocji „ABSOLWENT MENTORA” zobacz.
Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ZALETY SZKOŁY OPŁATY