« wstecz

O nas

Początkiem naszej działalności był Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który od 2008 roku na terenie całego kraju organizuje kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Zrealizowaliśmy już XI edycji 500 – godzinnych kursów m.in. w: Lublinie, Węgrowie, Chełmie, Łukowie, Olsztynie.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną. Organizujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych oraz osób indywidualnych (terapeutów, członków rodzin osób z autyzmem) z zakresu problematyki autyzmu. Dysponujemy kadrą doświadczonych specjalistów i wykładowców.

Leszek Twarowski, Dyrektor Centrum Edukacji „MENTOR” za wspieranie działań na rzecz osób z autyzmem na Lubelszczyźnie otrzymał Nagrodę Fundacji Alpha.

Od stycznia 2012r. w wyniku konsultacji ze środowiskiem lekarzy i terapeutów uruchomiliśmy Poradnię dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od stycznia 2013 roku rozpoczęły swoją działalność Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

NZOZ AXON oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dla osób
z podejrzeniem lub stwierdzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu


Świadczenia realizowane w ramach umowy z NFZ:
1. Porada lekarska diagnostyczna
2. Porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
3. Indywidualny program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojuPodstawowe jednostki chorobowe, wchodzące w skład całościowych zaburzeń rozwojowych, leczone w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:
• autyzm dziecięcy
• autyzm atypowy
• zespół Retta
• inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
• zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
• zespół Aspergera
• inne całościowe zaburzenia rozwojowe
• całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreśloneProwadzone przez specjalistów działania mają na celu:
• redukcję objawów psychopatologicznych u pacjentów
• poprawę w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym
• poprawę w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym
• usamodzielnienie i przygotowanie do życia w wieku dorosłym
• pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczych i wychowawczychW ramach pracy Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oferujemy każdej rodzinie:
• kompleksową specjalistyczną diagnozę kliniczną i funkcjonalną,
• opracowanie dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego,
• realizację indywidualnych i grupowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
• ocenę specyficznych problemów opiekuńczych i społecznych rodziny wynikających z zaburzeń rozwojowych dziecka i pomoc w ich rozwiązywaniu,
• prowadzenie okresowej oceny postępów dziecka i dostosowywanie programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do jego aktualnych potrzeb i możliwości,
• nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w środowisku funkcjonowania świadczeniobiorcy oraz doradztwo, m.in. w zakresie adaptacji warunków środowiskowych do potrzeb i możliwości funkcjonalnych, realizacji programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, odpowiedniej diety, itp.,W ramach pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oferujemy:
• Poradę lekarską diagnostyczną
• Poradę lekarską terapeutyczną
• Poradę lekarską kontrolną
• Poradę psychologiczną diagnostyczną
• Poradę psychologiczną
• Psychoterapię (indywidualną)W ramach pracy Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem oferujemy:
• Poradę lekarską diagnostyczną
• Poradę lekarską terapeutyczną
• Poradę lekarską kontrolną
• Wizytę, poradę domową lub środowiskową (lekarska, inna specjalistyczna)
• Sesję wsparcia psychospołecznego (grupa max. 6 osób)