« wstecz

OFERTA PORADNI:

Celem naszej Poradni jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym i rodzinom poprzez udzielanie porad i konsultacji, dokonywanie diagnoz oraz prowadzenie terapii.

OFERUJEMY:

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

KONSULTACJE I PORADY:

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog/pedagog specjalny
 • logopeda/neurologopeda
 • psychoterapeuta

BADANIA I DIAGNOZY:

 • diagnoza kliniczna pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (m. in. autyzm, Zespół Aspergera)
 • porada diagnostyczno-konsultacyjna dla osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju
 • diagnoza funkcjonalna dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • diagnoza integracji sensorycznej (SI)
 • diagnoza indywidualnej stymulacji słuchu dr K. Johansena
 • diagnoza dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii
 • badanie rozwoju intelektu
 • badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • badanie dojrzałości szkolnej

TERAPIE:

 • bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • terapia ręki
 • zajęcia grupowe (Trening Umiejętności Społecznych, LEGOterapia, Logorytmika, zajęcia muzyczno-ruchowe, Arteterapia, Terapia Ręki)

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

obserwacja zajęć z dzieckiem z podejrzeniem zaburzeń psychoruchowych konsultacje dla nauczycieli – studium przypadku

WYSTAWIENIE:

 • opinii
 • zaleceń do pracy