Pedagog specjalny, pedagog, surdopedagog:

mgr Baluk Agnieszka:

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku: pedagogika, specjalność : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, jak również Studia Podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama siedmioletniego Olka, wolne chwile pochłania ją czytanie książek. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs „Logorytmika –metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”, Kurs „Podstawowy Halliwick” – szkolenie uprawnia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick. Szkolenie: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr SallyGoddard”,„Profil Psychoedukacyjny – zastosowanie testu PEP – R EricaSchoplera”,„ Bilateralna Integracja – program szkolny”, „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej”, „Seksualność młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi.

mgr Borusiewicz Paweł:

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Autyzm, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu” oraz „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”.

Ukończył kurs Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej uzyskując tytuł Terapeutyi Diagnosty Integracji Sensorycznej.

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywających się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR prowadzi zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej oraz indywidualne zajęcia pedagogiczne.

Prywatnie lubi czytać książki, pływać, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

mgr Karpowicz Marzanna:

mgr Kopczuk Anna:

Absolwentka:

 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet w Białymstoku)
 • studiów podyplomowych: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnejw Warszawie)
 • Rehabilitacji Ruchowej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)
 • Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Socjoterapia w Zakresie Prowadzenia Zajęć, Organizacji i Kierowania Grupami Terapeutycznymi (Wyższa Szkoła Finansówi Zarządzania w Białymstoku),
 • Zarządzanie Oświatą (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Logopedia (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie).

Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku) oraz Szkolenie Międzynarodowe „ Educiation and counselling for students with Autism and Asperger syndrome” – Włochy.

Jest certyfikowanym terapeutą:

 • Integracji Sensorycznej (PSTIS), 
 • Trenerem  EEG- Biofeedback I stopnia,
 • Terapii Taktylnej,
 • Terapii Ręki.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI.

Zajmuje się diagnozowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz jest w zespole diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu – posiada certyfikat:

 • „Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych”,
 • STAT

ukończyła szereg szkoleń w tym zakresie m.in.:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Synapsis),
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” (Synapsis),
 • „Wczesna interwencja wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”,
 • „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci” – sympozjum naukowe.

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi

 • KOZE,
 • KORP,
 • KOLD,
 • PEP-3-PL.

Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.. Stale wzbogaca warsztat pracy.

Ukończyła:

 • szkolenie podstawowe PECS
 • szkolenie podstawowe i zaawansowane – Makaton

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, pracuje w nurcie niedyrektywnym – uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Raun K. Kaufmana – Wprowadzenie do Programu Son- Rise, seminarium i warsztatach Jake”aGreenspana – Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Ukończyła I I II stopień kursu HANDLE – Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle i Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych oraz pierwszy stopień warsztatów szkoleniowych Systemu Rozwoju Poprzez Zabawę – Growthtrough Play System. 

Prowadzi szkolenia oraz pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.

mgr Korotkiewicz Monika:

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi starając się rozbudzać ich ciekawość, rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój, redukować zachowania niepożądane i wzmacniać wiarę we własne siły. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i autyzmu.  Szczególny nacisk kładzie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się diagnozą osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju.

mgr Kulesza Beata:

Absolwentka Pedagogiki rewalidacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. Ponadto ukończyła szkolenia w zakresie: Terapia Ręki i zaburzenia motoryki małej, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery, Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem,  Kinezjologia Edukacyjna (Brain Gym) wg metody dr Paula Dennisona (I, II stopień), Elementy terapii behawioralnej w redukowaniu zachowań trudnych, Terapia niedyrektywna dzieci z autyzmem i dzieci z zaburzeniami zachowania, III – stopniowe szkolenie Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce. Terapia Behawioralna, Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

mgr Mietełka Ewelina:

Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto ukończyła kursy i szkolenia: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Całościowe zaburzenia rozwoju, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy, Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W ramach pracy prowadzi zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg programu  M. i Ch. Knill, a także przeprowadzeła Test profilpsychoedukacyjny  PEP-R.

mgr Miłkowska Alicja:

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

– AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

– Trening Umiejętności Społecznych

– Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I)

– Logorytmika – ruch słuch słowo

– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia

– Kurs nauki Systemu Językowo- Migowego – poziom średniozaawansowany

– Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

– Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego

– Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

– Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój

– Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ® – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR. Doświadczenie w terapii logopedycznej zdobywała w placówkach oświatowych oraz placówkach podlegających służbie zdrowia.

mgr Ośpeter Sylwia:

mgr Puciłowska Katarzyna:

Jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.  Ukończyła podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W trakcie studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością  intelektualną.

Kursy i szkolenia:

 • TUS
 • Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON organizowany przez Fundację wspierania rozwoju JA TEŻ
 • Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera organizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku
 • Trening umiejętności potrzebnych do konstruktywnej współpracy nauczyciela/wychowawcy
  z rodzicami uczniów, organizowany przez CEN w Białymstoku
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, szkolenie organizowane przez ORKE.

mgr Szewko Dorota:

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą z promocją zdrowia. Posiada uprawnienia do stosowania technik korekcyjnych i rozwijających w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie – Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka mózgu” wg Dennisona. Szkolenie I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

mgr Trochimczuk Justyna:

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończone studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”, studia podyplomowe „Arteterapia – kierowanie grupami”, studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność mojej pracy pedagogicznej: Szkolenia z zakresu wspomagających oraz alternatywnych metod komunikacji, szkolenie „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych”, Szkolenie „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie”, szkolenie „Prowadzenie zajęć pedagogicznych i rehabilitacyjnych z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością” , szkolenie  PECS – poziom 1, szkolenie „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych oraz grafomotorycznych”, szkolenie  „Terapia taktylna”,  szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, warsztaty metodyczne „ Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci”, „Techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.  Nieustannie podnoszę kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus +  „Healthyteachers-healthyschool” (Hiszpania) oraz „Out from classrom (Finlandia).

Praca z dziećmi to jej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje ją do dalszego działania. Zainteresowania: ogrodnictwo, psychologia, podróże, książka, śpiew, historia.

mgr Wasiluk Helena:

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych. Udziela konsultacji dla rodziców i przeprowadza badania logopedyczne.

Ukończone  kursy i szkolenia

– Kurs kwalifikacyjny zakresu surdopedagogiki 
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

2013 r.- ukończenie I stopnia kursu Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”

2014 r.- szkolenie pt. „Diagnoza i terapia autyzmu”

2015 r.- warsztaty pt. „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1

2015 r.- szkolenie pt. „Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)”

2015 r.- udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej: „Terapia zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

2016 r.- szkolenie pt. „Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej”

2017 r.- szkolenie pt. „Guguhopla, zabawy logopedyczne malucha-stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka”

2017 r.- Udział w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Wczesna Interwencja, Wczesne Wspomaganie Rozwoju- wsparciem dziecka i rodziny. Małe dziecko- poznanie w zabawie.”

2017 r.- kurs nauki Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym

2017r.- szkolenie pt. „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)”

2018 r.- szkolenie pt. „Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”

2018 r.- szkolenie „Karta Oceny Logopedycznej dziecka- KOLD”

2018 r. – szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw”

2018 r.- Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym