Logopeda, Neurologopeda, Surdologopeda:

mgr Magdalena Krych:

Logopeda, audiofonolog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, aktualnie w trakcie studiów magisterskich.
W trakcie studiów zdobywała doświadczenie uczestnicząc jako wolontariusz na obozach terapeutycznych, odbywając praktyki w poradniach i na oddziałach szpitalnych, a później – pracując jako logopeda w szkole i w przedszkolu.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach.
Ukończyła m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – Centrum Metody Krakowskiej, Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych, Kształtowanie mowy i języka u dzieci z autyzmem, afazją i ORM, Diagnoza autyzmu, Autyzm – terapia całościowa zaburzenia, Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Trener Grafomotoryki. Logopedię wybrała z pasji do słowa i do drugiego człowieka.

Prywatnie – miłośniczka literatury.

mgr Miłkowska Alicja:

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

– AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

– Trening Umiejętności Społecznych

– Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I)

– Logorytmika – ruch słuch słowo

– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia

– Kurs nauki Systemu Językowo- Migowego – poziom średniozaawansowany

– Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych

– Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego

– Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności

– Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój

– Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ® – Programowanie języka dla dzieci
z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR. Doświadczenie w terapii logopedycznej zdobywała w placówkach oświatowych oraz placówkach podlegających służbie zdrowia.

mgr Szewko Dorota:

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą z promocją zdrowia. Posiada uprawnienia do stosowania technik korekcyjnych i rozwijających w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie – Kinezjologia Edukacyjna „Gimnastyka mózgu” wg Dennisona. Szkolenie I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

mgr Wasiluk Helena:

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia z Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną  oraz zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych. Udziela konsultacji dla rodziców i przeprowadza badania logopedyczne.

Ukończone  kursy i szkolenia:

– Kurs kwalifikacyjny zakresu surdopedagogiki 
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

2013 r.- ukończenie I stopnia kursu Metody fonogestów „Mówimy z fonogestami”

2014 r.- szkolenie pt. „Diagnoza i terapia autyzmu”

mgr Marta Wróblewska:

Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. W 2012 roku ukończyła podyplomowe studia o specjalności edukacja elementarna na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie rozpoczęła pracę jako nauczyciel-terapeuta w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, gdzie wiodącą metodą pracy była stosowana analiza zachowania. W 2015 roku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, następnie podjęła pracę jako logopeda. W 2019 roku uzyskała tytuł naurologopedy  na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Ukończyła m. in.: Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; Zajęcia metodyczne „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”; Szkolenie „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”; Szkolenie „Masaż logopedyczny – podejście praktyczne”; Kurs III stopniowy „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju”; Kurs doskonalący „Metoda dobrego startu – część praktyczna”; Warsztaty „Zajęcia logorytmiczne w przedszkolu – ciekawe sposoby wspomagania rozwoju mowy dzieci”; Warsztaty „Rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu”; Szkolenie – „Zajęcia grupowe
o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”. Uczestniczyła w Konferencji „VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci
z autyzmem”.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju formach kształcenia.