Andragogika (Trener rozwoju kariery zawodowej)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie sposób  profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 30 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
2 semestry
studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
Moduł I:
1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
3. Prawo oświatowe.
4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego
6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:
1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
3. Techniki pracy warsztatowej.
4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.
5. Praca socjalna z dorosłymi.
6. Trening interpersonalny.
7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
8. Praktyka zawodowa – 30 godz.

KOSZT STUDIÓW:
2400 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna