Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika) przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych. Studia kierowane są przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców oraz absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo – rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością),domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne. Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej. Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Elementy psychologii i psychopatologii

2. Pedagogika specjalna

3. Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

5. Diagnostyka psychopedagogiczna

6. Dydaktyka specjalna

7. Zasady i metody pracy opiekuńczo–wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej

8. Edukacja włączająca

9. Komunikacja alternatywna i wspomagająca

10. Kształcenie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

11. Kształcenie uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

12. Praktyka zawodowa – 120 godzin

KOSZT STUDIÓW: 3600 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna