Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

OPIS STUDIÓW: 

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym funkcjonowaniu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki zawodowej (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym.

ZAKRES KSZTAŁCENIA: 

1. Pedagogika specjalna

2. Tyflopedagogika

3. Rewalidacja

4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku

5. Orientacja w przestrzeni

6. Rehabilitacja widzenia

7. Wczesne wspomaganie rozwoju

8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku

9. Metodyka nauczania w zakresie tyflopedagogiki

10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych

11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych

12. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW: 

3600 zł. (możliwość płatności ratalnej) , 100 zł opłata rekrutacyjna