Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu autyzmem przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej  z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wczesnej interwencji diagnostyczno-terapautycznej dla dzieci z autyzmem, umiejętność planowania pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD, w tym opracowywania Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych dla osób ze spektrum ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autyzmu, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspomagających na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (spektrum autyzmu).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki (120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Elementy psychologii i psychopatologii.

2. Pedagogika specjalna.

3. Autystyczne spektrum zaburzeń- etiologia, specyfika rozwojowa, rewalidacja.

4. Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autzymu.

5. Metodyka nauczania osób ze spektrum ASD w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

6. Metodyka nauczania osób z espektrum ASD na II i III etapie edukacyjnym.

7. Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu.

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.

9. Problemy komunikacyjne osób z autyzmem–rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna.

10. Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna w autyzmie i zaburzeniach pokrewnych.

11. Edukacja włączająca. Kompetencje nauczycieli w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

12. Rodzina w terapii i edukacji dziecka z autyzmem.

13. Praktyka zawodowa 120 godzin.


KOSZT STUDIÓW:
3600 zł. (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna