Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów np. edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, a także pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną,szpitali.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry , studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Psychologia zdrowia.

3. Socjologia zdrowia.

4. Prawne i ekonomiczne elementy zdrowia.

5. Zdrowie publiczne.

6. Rodzina, a kształtowanie zdrowego stylu życia.

7. Bioetyka.

8. Pedagogika zdrowia.

9. Promocja zdrowia.

10. Problemy zdrowotne i kwestie społeczne.

11. Epidemiologia chorób cywilizacyjnych.

12. Epidemiologia chorób zakaźnych.

13. Polityka zdrowotna, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

14. Zdrowie psychiczne a odżywianie.

Koszt:2000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna