Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

2. Biologia starzenia się.

3. Podstawy geriatrii (epidemiologia i profilaktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

1. Komunikacja społeczna

2. Aktywizacja społeczna osób starszych

3. Wsparcie psychologiczne osób starszych

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych

2. Techniki treningu pamięci

3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

1. Podstawy prawa

2. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE

3. Instytucje wsparcia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

1. Dietetyka

2. Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja

1. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo

2. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne

3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

5. Podstawy farmakologii

6. Opieka paliatywna i terminalna.

KOSZT STUDIÓW:
2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.