Kieruni realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 ustalone przez ministra edukacji narodowej


  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
    ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Koszt: 700 zł – 950 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl