Mediacje i negocjacje

Opis Studiów:

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów (w charakterze negocjatorów, mediatorów) występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia mają charakter doskonalący, umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze mediatora, negocjatora. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość –e-learning).

Ramowy program:

  1. 1. Podstawy mediacji i negocjacji
  2. Podstawy psychologii społecznej
  3. Twórcze przywództwo
  4. Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
  5. Komunikacja werbalna
  6. Mediacje w sytuacjach kryzysowych
  7. Strategie taktyki negocjacji
  8. Elementy psychologii osobowości
  9. Etyka w mediacjach i negocjacjach
  10. Konflikt – analiza i zarządzanie. Psychologia konfliktu

Koszt studiów:

2400zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.