Świadczenia realizowane w ramach umowy z NFZ:

1. Porada lekarska diagnostyczna


rozpoczyna lub weryfikuje proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może trwać od 1 do 3 porad (diagnoza kliniczna)

Obejmuje:

 • zebranie wywiadu,
 • ocenę stanu psychicznego i somatycznego,
 • skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne,
 • ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego.

Personel realizujący usługę:
Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii

2. Porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym


to wstępne lub kontrolne specjalistyczne świadczenie, dla osób nieobjętych opieką w programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym. Usługą objęte są  dzieci, młodzież, jak również osoby powyżej 18 roku życia. Czas udzielania porady wynosi co najmniej 60 minut.

Świadczenie udzielane jest przez przynajmniej dwie osoby zespołu specjalistów i obejmuje następujące czynności:

 • zebranie wywiadu,
 • badanie stanu psychicznego i somatycznego,
 • badanie psychologiczne (w razie potrzeby z zastosowaniem specjalistycznych testów),
 • instruktaż i psychoedukację dla rodzin,
 • konsultacje dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach

Powyższe czynności mają doprowadzić do ustalenia rozpoznania diagnozy funkcjonalnej, zaleceń w formie indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego i wydania zaświadczenia i opinii w formie pisemnej.

Personel realizujący świadczenie:
zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, psycholog, pedagog specjalny, logopeda

3. Program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym


obejmuje grupę świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom i ich rodzinom w celu redukcji objawów psychopatologicznych, poprawy w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym, poprawy w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym, usamodzielnienia i przygotowania do życia w wieku dorosłym.

Program terapeutyczno-rehabilitacyjny obejmuje:

 • wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej,
 • terapię i poradnictwo psychologiczne dla rodzin,
 • terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się,
 • psychoedukację rodziców,
 • grupowe zajęcia terapeutyczne

Programem objęte są dzieci, młodzież, jak również osoby powyżej 18 roku życia. Jest realizowany przez następujący zespół specjalistów: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psycholog, pedagog specjalny, logopeda, fizjoterapeuta, osoby prowadzące terapię zajęciową

Prowadzone przez specjalistów działania mają na celu:

 • redukcję objawów psychopatologicznych u pacjentów
 • poprawę w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym
 • poprawę w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym
 • usamodzielnienie i przygotowanie do życia w wieku dorosłym
 • pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczych i wychowawczych

W ramach pracy Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oferujemy każdej rodzinie:

 • kompleksową specjalistyczną diagnozę kliniczną i funkcjonalną,
 • opracowanie dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego,
 • realizację indywidualnych i grupowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • ocenę specyficznych problemów opiekuńczych i społecznych rodziny wynikających z zaburzeń rozwojowych dziecka i pomoc w ich rozwiązywaniu,
 • prowadzenie okresowej oceny postępów dziecka i dostosowywanie programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do jego aktualnych potrzeb i możliwości,
 • nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w środowisku funkcjonowania świadczeniobiorcy oraz doradztwo, m.in. w zakresie adaptacji warunków środowiskowych do potrzeb i możliwości funkcjonalnych, realizacji programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, odpowiedniej diety, itp.,