pedagog specjalny

mgr Alicja Miłkowska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

 • AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I)
 • Logorytmika – ruch słuch słowo
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia
 • Kurs nauki Systemu Językowo- Migowego – poziom średniozaawansowany
 • Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych
 • Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego
 • Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności
 • Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój
 • Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ® – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia grupowe organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR. Doświadczenie w terapii logopedycznej zdobywała w placówkach oświatowych oraz placówkach podlegających służbie zdrowia.

mgr Paweł Borusiewicz

mgr Monika Korotkiewicz

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi starając się rozbudzać ich ciekawość, rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój, redukować zachowania niepożądane i wzmacniać wiarę we własne siły. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i autyzmu.  Szczególny nacisk kładzie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się diagnozą osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju.