psycholog

mgr Anna Zawada

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. Systematycznie doskonali swoje umiejętności oraz kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Najważniejsze z nich to:

 • Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • Konferencja szkoleniowa „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?”
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju małego dziecka”
 • „Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka”
 • Szkolenie „Growththrough Play System (GPS) Level 1”
 • „Kurs multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu”
 • „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości
  w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego”
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”

Wspiera dzieci, młodzież i dorosłych ze zdiagnozowanymi trudnościami z zakresu spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, konsultacje, szkolenia dla rodziców i specjalistów. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. „W swojej pracy kieruje się zasadą, że każda osoba radzi sobie z trudnościami w najlepszy sposób, w jaki aktualnie potrafi i jednym z jej zadań jest wspieranie tej osoby oraz pomoc w poszerzaniu kompetencji, aby coraz sprawniej i skuteczniej radziła sobie z  życiowymi wyzwaniami. Dużą częścią jej pracy jest także psychoedukacja, objaśnianie zachowań, próby znalezienia odpowiedzi na pytania skąd biorą się trudności w funkcjonowaniu, jak możemy je wyjaśnić oraz jak je zminimalizować lub przezwyciężyć.”

mgr Katarzyna Toczydłowska

mgr Ada Żamojda-Rakowicz

Ukończyła studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej, studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Oligofrenopedagogika oraz Podyplomowe studia pedagogiczne.

Pracuje w zespole diagnostycznym w NZOZ AXON Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Koncentruje swoją uwagę oraz działanie na podążaniu za pacjentem poprzez rozwijanie jego zainteresowań, pracę na mocnych stronach i wzmacnianiu wiary w siebie.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. Ukończyła:

 • – „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR”
 • – „Wzmocnienie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.”
 • – „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • – „Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy
 • – „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym – Specjalista Terapii Ręki”
 • – „Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasad prowadzenia terapii”
 • – „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym”

– „Trudne sytuacje w przedszkolu w kontaktach z dorosłymi”

mgr Monika Pawłowska

mgr Małgorzata Pawluczuk

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet5 oraz PEP-3-PL. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczka licznych warsztatów z zakresu zabaw wspierających rozwój dziecka i szkoleń z ,,Diagnoza i terapia autyzmu’’, „Mediacje rówieśnicze’’, „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera’’, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”. Ukończyła kurs z zakresu treningu umiejętności społecznych i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kurs na wychowawcę wypoczynku.