ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI

PROWADZĄCY

mgr Daniel Olechno – psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zachowanie dziecka na poszczególnych etapach rozwoju.
 2. Sposoby zapewnienia dziecku najlepszych warunków rozwoju.
 3. Bariery rozwojowe oraz możliwości ich pokonania.
 4. Specyficzne trudności szkolne w opanowaniu czytania i pisania.
 5. Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
 6. ADHD- Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi- leczyć czy wychowywać?
 7. Wczesno dziecięce zaburzenia rozwojowe.
 8. Inne zaburzenia rozwojowe: Autyzm, Zespół Retta, Zespół Aspergera.
 9. Mózgowe porażenie dziecięce.
 10. Upośledzenie umysłowe u dzieci: przyczyny, objawy, stopnie upośledzenia.
 11. Rewalidacja osób upośledzonych umysłowo.
 12. Dziecko z dysfunkcjami mózgu w rodzinie.
 13. Procesy emocjonalne i zaburzenia nerwicowe u dzieci.
 14. Destrukcyjne zaburzenia zachowania/ niedostosowanie.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

10 godzin dydaktycznych

KOSZT

200 zł/os