Szkolenia 5 godzinne

 • Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Obsługa tablicy interaktywnej.
 • Wykorzystanie platformy e – learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego .
 • Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających.
 • Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 • ADHD – objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu.
 • Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych.
 • Badanie osiągnięć szkolnych uczniów.
 • Pomiar dydaktyczny.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Rola i zadania nauczyciela w obliczu zmian w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, strategią do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Agresja i przemoc rówieśnicza.
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych w szkole ogólnodostępnej.
 • Dyscyplinowanie uczniów i stosowanie przemocy przez nauczycieli.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Metoda projektu w praktyce szkolnej.
 • Wdrażanie podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej, w tym dla sześciolatków.
 • Technologie informacyjno – komputerowe w szkole podstawowej.
 • Współczesne metody analizy efektywności uczenia a ocena pracy szkoły.
 • Sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc.

Koszt: 1100 zł

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Białystok

Uwaga: na Państwa życzenie wykładowcy przyjeżdżają do Państwa placówek.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia