Szkolenie dla nauczycieli szkoły


 • Szkoła w trakcie pandemii – perspektywa psychologiczna i rzeczywistość kryzysu
 • Nauczanie zdalne i hybrydowe w szkole – jak uczyć online?
 • Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?
 • Jak budować wizerunek nauczyciela w świecie on-line – autoprezentacja i autorytet podczas lekcji zdalnej
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Rozwój psychoseksualny dzieci z niepełnosprawnością
 • Organizacja i planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Obsługa tablicy interaktywnej.
 • Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wykorzystanie platformy e – learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego .
 • Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających.
 • Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 • ADHD – objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu.
 • Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych.
 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci – korzyści i zagrożenia.
 • Jak uczyć, aby dzieci uczyły się?
 • Jak zrozumieć świat nastolatka?
 • Interwencja / planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Agresja, przemoc, dręczenie szkolne.
 • Dopalacze – nowe zagrożenie.
 • Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą.
 • Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń?
 • Skuteczna komunikacja z nastolatkiem.
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Strategia i formy promocji szkoły.
 • Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej.
 • Jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny.
 • Badanie osiągnięć szkolnych uczniów.
 • Pomiar dydaktyczny.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Rola i zadania nauczyciela w obliczu zmian w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, strategią do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Agresja i przemoc rówieśnicza.
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych w szkole ogólnodostępnej.
 • Dyscyplinowanie uczniów i stosowanie przemocy przez nauczycieli.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Metoda projektu w praktyce szkolnej.
 • Wdrażanie podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej, w tym dla sześciolatków.
 • Technologie informacyjno – komputerowe w szkole podstawowej.
 • Współczesne metody analizy efektywności uczenia a ocena pracy szkoły.
 • Sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc.
 • Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą.
 • Seksualność w szkole. Przejawy zachowań seksualnych uczniów. Jak sobie radzić z płciowością młodzieży?
 • Projekt międzyprzedmiotowy jako jedna z form pracy z uczniem.
 • Podstawy wiedzy marketingowej.
 • Strategia i formy promocji szkoły.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Dyscyplina w klasie.
 • Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym.
 • Profilaktyka w szkole.
 • Klasa jako grupa wychowawcza.
 • Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 • Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? Klimat wzajemnego zaufania.

Koszt: 700 zł – 1100 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121;
e-mail: podn@axoncem.pl