Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

SĄ TO BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA.

Plan zajęć i godziny terapii dostosowujemy do możliwości dzieci i dyspozycyjności rodziców.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań, których celem jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka u którego stwierdzono niepełnosprawność.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na wniosek rodziców dziecka, poparty Opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez uprawnioną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

– pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka

– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka

– zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych

– pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego

– pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności

– dostarczanie rodzicom wsparcia i praca nad procesem akceptacji dziecka

– pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich

– rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem

– pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka

Do zadań zespołu należy w szczególności:

– ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania dziecka

– opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających dziecko w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

– ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka

– analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Dokumentacja zajęć WWR obejmuje:

– opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną

– karty obserwacji dziecka zawierające ocenę sprawności dziecka dokonaną przez zespół specjalistów pracujących z dzieckiem oraz ocenę postępów i trudności w funkcjonowaniu dziecka – karty ukazują przebieg rozwoju dziecka i skuteczność podjętych oddziaływań

– dziennik zajęć WWR potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem

– kartę informacyjną (dane dziecka, rodziców, kontakt itp.)

– kwestionariusz informacji o dziecku (wypełniany przez rodziców)

– oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika WWR w zakresie jego wizerunku

– zgoda rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka zajęciami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

W ramach WWRD nasza placówka oferuje następujące terapie i zajęcia specjalistyczne:

 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna ( pedagog, oligofrenopedagog)
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna /Surdologopedyczna
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • Trening słuchowy Metodą Warnkego i diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Trening słuchowy z zastosowanie systemu Forbrain
 • Terapia metodą Krakowską
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia z wykorzystaniem robota NAO
 • Socjoterapia
 • Wychowanie słuchowe w oparciu o metodę Werbotonalną
 • Fizjoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia ręki
 • Treningi funkcji wzrokowych
 • Neurorehabilitacja ( Neuroforma, system Rehacom )
 • EEG Biofeedback
 • Konsultacje w sprawie odżywiania niemowlaków oraz dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 • Terapia polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata
 • Kinesiotaping w logopedii
 • Terapia bilateralna