Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną” przeznaczone są  do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami stymulującymi narządy zmysłów dzieci. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał wiedzy i praktyki specjalistycznej uprawniającej do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, w masowych szkołach specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi, w specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach niepublicznych, takich jak ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, w tym zaliczenia praktyki w wymiarze 120 godzin zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii dziecięcej, psychologii ogólnej, poznawczej i klinicznej.

2. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.

3. Rozwój mowy – diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.

4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.

5. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

7. Diagnoza i terapia pedagogiczna.

8. Diagnoza i terapia SI małego dziecka z różnymi deficytami:

• mózgowym porażeniem dziecięcym,

• niepełnosprawnością wzrokową

• obniżoną sprawnością intelektualną

• dziecko ze spektrum autyzmu,

• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,

• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.

9. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.

10. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.

11. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju

12. Metody pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego.

13. Casystudy – studium przypadku.

14. Praktyka zawodowa – 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW: 3900 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna