Arteterapia

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są do nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie arteterapii, do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o dowolnym profilu i specjalności, chcących pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie arteterapii; nauczycieli, pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, ale również hospicjów, domów pogodnej jesieni, domów dziennego pobytu, placówek rehabilitacyjnych, szpitali i sanatoriów, świetlic socjoterapeutycznych, placówek interwencyjnych. Celem Studiów Podyplomowych z Arteterapii jest: podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk
o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych. Studia mają charakter doskonalący; umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy arteterapeuty.
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń,  w tym zaliczenia praktyki zawodowej 30 godzin zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik
kształcenia na odległość – e-learning).

RAMOWY PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy
  psychoanalizy
  2. Elementy psychoterapii
  3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
  4. Organizacja czasu wolnego
  5. Problemy osób niepełnosprawnych
  6. Pedagogika specjalna
  7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
  8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
  9. Diagnoza terapeutyczna
  10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
  11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
  12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
  13. Terapia zajęciowa
  14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
  15. Arteterapia
  16. Praktyki zawodowe – 30 godzin

KOSZT STUDIÓW:

2400zł  (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.