Szukaj
Close this search box.

Nasza oferta obejmuję między innymi:

 • Psycholog
 • Pedagog/pedagog specjalny
 • Logopeda
 • Neurologopeda/surdologopeda
 • Terapeuta SI
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Badanie psychologiczne
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Diagnoza dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii.
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Badanie logopedyczne
 • Diagnoza integracji sensorycznej SI
 • Porada diagnostyczno-konsultacyjna dla osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
 • Opinia psychologiczno- pedagogiczna dla osób ze spektrum autyzmu.
 • Wystawianie: opinii, zaleceń do pracy
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia specjalistyczna (wzrokowa, słuchowa, ruchowa, terapia ręki)
 • Terapia Integracji Sensorycznej SI
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS
BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań, których celem jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka u którego stwierdzono niepełnosprawność.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na wniosek rodziców dziecka, poparty Opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez uprawnioną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) nasza placówka oferuje szereg zajęć i terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i jego rodziny.

Udział dziecka w zajęciach jest BEZPŁATNY

Zadania realizowane w ramach WWRD:

 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziny dziecka
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
 • Terapia indywidualna dziecka ustalana adekwatnie do potrzeb dziecka
 • Współpraca z rodziną w zakresie realizowania indywidualnego procesu pracy z dzieckiem

W ramach WWRD oferujemy następujące terapie:

 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna ( pedagog, oligofrenopedagog)
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna /Surdologopedyczna
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening słuchowy Metodą Warnkego
 • Trening słuchowy z zastosowanie systemu Forbrain
 • Terapia metodą Krakowską
 • Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
 • Integracja sensoryczna
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Trening umiejętności społecznych
 • Socjoterapia
 • Wychowanie słuchowe w oparciu o metodę Werbotonalną
 • Fizjoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Terapia ręki
 • Treningi funkcji wzrokowych
 • Neurorehabilitacja ( Neuroforma, system Rehacom )
 • Biofeedback

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Zespół terapeutyczno – diagnostyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy pomocy.

Wnioski o przyznanie SUO należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w danej Gminie.

W naszej poradni realizowane są następujące zajęcia w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych:

zajęcia z psychologiem

zajęcia z pedagogiem, oligofrenopedagogiem

zajęcia z logopedą, neurologopedą, surdologopedą

zajęcia integracji sensorycznej

rehabilitacja ruchowa