Nasza kadra

Ewelina Kniażewska – dyrektor poradni

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia ogólna, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener umiejętności społecznych, diagnosta.

Pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, inspiracje czerpie również z terapii akceptacji i zaangażowania, terapii schematu oraz terapii opartej na uważności.
Jako psycholog spotyka się i pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, niskim poczuciem własnej wartości. Prowadzi diagnozę, terapię, psychoedukację oraz konsultacje rodzicielskie.


„Psychologia to moja pasja, w związku z tym stale podnoszę swoje kwalifikacje. Własne kompetencje poszerzam poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach oraz warsztatach.
W mojej pracy klienci są najważniejsi, a celem jest osiągnięcie przez nich wewnętrznej równowagi, spełnienia oraz szczęścia. Relację terapeutyczną opieram na poufności oraz poczuciu bezpieczeństwa”.

Beata Gąsiewska

Terapeutka integracji sensorycznej, pedagog oraz trenerka umiejętności społecznych dla dzieci. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Studia magisterskie o kierunku Pedagogika Społeczno- Opiekuńcza ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wiele wiedzy i umiejętności zdobyła podczas studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Niezbędne kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej uzyskała podczas studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Obecnie poszerza swoje kwalifikacje o studia podyplomowe z Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele kursów i szkoleń między innymi: Trening Umiejętności Społecznych, Muzykoterapię, Smyko- multisensorykę (terapia integracji sensorycznej dla niemowląt).

Katarzyna Januszko

Magister pedagogiki w zakresie rewalidacji i terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju, oligofrenopedagogikę oraz liczne szkolenia specjalistyczne i kursy przygotowujące do pracy z osobami z autyzmem jak i zespołem Aspergera.

Wykształcenie:

– Pedagogika rewalidacyjna (Uniwersytet w Białymstoku)

– Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolne (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum)

– EEG Biofeedback I-III stopień (Neuromaster Białystok)

– Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika- edukacja i terapia (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)

– Smyko-Multisensoryka szkolenie trenerskie (pierwszego stopnia)

– Trening umiejętności społecznych (Małopolskie Centrum Profilaktyki)

– Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu kurs III stopniowy (Centrum Szkoleń behawioralnych Kraków)

– Diagnoza funkcjonalna oraz terapia sensomotoryczna dziecka ze spektrum autyzmu (warsztat terapeutyczny KTA Białystok)

– Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych (Centrum Edukacji i Rozwoju Tutor)

– Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej (CIS Warszawa)

– VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii (Scolaris Warszawa)

– Makaton (Program Rozwoju Komunikacji PRKM Warszawa)

– Ramowy plan terapii dla dziecka z zaburzeniami SI (Promyk Słońca Wrocław)

Katarzyna Omiljan

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w zakresie „Logopedia” jak również Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie „Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu”.

Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z wadami wymowy.

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia specjalistyczne:

 • Efektywne metody pracy w zaburzeniach artykulacji- jak skutecznie wywołać i utrwalić głoski;
 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM;
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zaburzeniami płynności mowy oraz elementy treningu w zakresie terapii mowy bezdźwięcznej;
 • Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • Afazja dziecięca, alalia- diagnoza i terapia;
 • PECS – poziom I;
 • Makaton (Program Rozwoju Komunikacji) – szkolenie I stopnia;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z os
 • obami ze spektrum autyzmu – kurs III stopniowy;
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii

Anna Beata Karpińska

Terapeuta pedagogiczny i czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się, z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu oraz z uczniami zdolnymi. Prowadzi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Stale doskonali swój warsztat pracy i podnosi swoje kwalifikacje.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej- Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej- Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii;
 • Trening Umiejętności Społecznych- Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie;
 • KIDS’ SKILLSS – „Dam Radę!” i „Jestem z Ciebie Dumny!” Metoda 15 kroków – Integri TSR (Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach), Sopot;
 • Wybrane techniki behawioralne w pracy dydaktyczno-wychowawczej- Centrum Szkoleniowe Klanza w Białymstoku;
 • Edukacja umysłu. Elastyczny model edukacji oparty na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera- Warszawa;
 • Kreatywne metody pracy w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Trening relaksacyjny i antystresowy – Stimulus, Warszawa;
 • Seksualność dziecka- Stimulus, Warszawa;
 • Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci – zespół ADHD”- Stimulus, Warszawa;
 • Jak pracować z tzw. „trudnym dzieckiem”? – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 • Jak pracować słowem, obrazem, gestem z dziećmi z autyzmem- rozwijanie komunikacji i interakcji społecznych u dzieci i uczniów z autyzmem- Instytut ProEduco, Ostrołęka;
 • Zrobię- zrozumiem- zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 • Spojrzę i pamiętam. Akronimy i inne mnemotechniki pomocne w nauce- Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Warszawa;
 • Język edukacji szkolnej w pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Metoda JES-PL – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Motywowanie uczniów do nauki. Strategia odwróconej lekcji- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Czytam i myślę, czyli o rozwijaniu pierwszych kompetencji czytelniczych i uczeniu o wartościach- Nowa Era, Suwałki;
 • Gry i zabawy matematyczne- Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach;
 • Praca z uczniem zdolnym- Augustowskie Centrum Edukacyjne;
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?- Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Anna Czajko

Neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki i komunikacji alternatywnej.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, afazją, alalią, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi oraz niedosłuchem. Zajmuje się również treningiem karmienia, elektrostymulacją pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania i budowy obszaru ustno- twarzowego oraz terapią wg Metody Krakowskiej.

Szkolenia :

1.Metody wywoływania głosek.

2.Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa.

3.Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją).

4.Mowa i komunikacja u osób z autyzmem, strategie postępowania logopedycznego, komunikacja alternatywna.

5.PCS – Poziom I.

6.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

7. Logorytmika.

8.Terapia ręki.

9.Elektro-Neuro mobilizacja obszaru twarzowego.

10.Guguhopla od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego.

11. Nie patrzy,nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.

12.Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja.

13.Model wykorzystywania ACC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi dr Magdalena Grycman.

14. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia ,,Sprawdź jak się porozumiewam” I, II, II stopień dr Magdalena Grycman.

Małgorzata Głowacka

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Prowadzi terapię integracji sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i opracowaniem indywidualnych programów terapeutycznych. Organizuje szkolenia dla rodziców, na których przekazuje wiedzę i technikę wykonywania masażu Shantala. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Studia Podyplomowe  –  Pedagogika Specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej – dwustopniowe szkolenie. Kwalifikacje do diagnozowania, planowania, prowadzenia terapii integracji sensorycznej
 • Certyfikat terapeuty Sali Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen
 • Certyfikat – szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala

Magdalena Brodowska

Nazywam się Magdalena Brodowska, magistra fizjoterapii zdobyłam na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Pracę z dziećmi zaczęłam w 2014r. i od razu poczułam że to jest to, co chcę robić w życiu. Uwielbiam, to co robię i wykonuję swoją pracę najlepiej jak potrafię.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę.

Ukończone szkolenia:

 • NDT- Bobath
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp dzieci
 • PNF
 • Skoliozy- diagnoza i terapia
 • Kurs wprowadzający, dotyczący dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-2 lat. Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- terapia- masaż
 • Trening umiejętności społecznych

Monika Korzeniecka

Absolwentka kilku kierunków studiów pedagogicznych (Pedagogika Resocjalizacyjna, Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, Oligofrenopedagogika), nauczyciel Montessori – ukończyła program Wczesnej Edukacji Montessori (dzieci w wieku 2,5 – 6 lat) w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie. Doświadczenie w pracy jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych oraz Przedszkole Montessori w Augustowie. Stara się nieustannie doskonalić swoje umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną. To właśnie praca z dziećmi, obserwowanie ich spontaniczności, ciekawości świata i kreatywności sprawia jej najwięcej radości i motywuje do ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W kontakcie z dziećmi jak mówi “stara się patrzeć na świat ich oczami”.

Bożena Tomkiewicz

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, terapeuta Sali Doświadczania Świata, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu terapii behawioralnej, terapii komunikacji alternatywnej, treningu umiejętności społecznych, terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Zajmuje się również diagnozą kliniczną, funkcjonalną oraz badaniem dojrzałości szkolnej. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami dydaktyki integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu 3 stopniowe szkolenie w Centrum Terapii Behawioralnej w Krakowie.
 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata – Fundacja Sensoria Wrocław
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się – szkolenie metodyczne w Warszawie
 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS w Warszawie
 • Trening Umiejętności społecznych – szkolenie SYNAPSIS
 • Diagnoza Nozologiczna Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu – szkolenie Dalej Razem
 • Diagnoza Funkcjonalna – szkolenie Białystok
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – Warszawa
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – szkolenie Lublin
 • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-8, 7/9 oraz Baterią- 10-12 w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-GIM, w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-5/6 i Baterią5/6R – diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja Polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem” EduProf Warszawa