Szukaj
Close this search box.

mgr Monika Pawłowska

Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe  „Przygotowanie Pedagogiczne” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz „Diagnoza kliniczna dziecka i rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową. Udziela porad i konsultacji rodzicom. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Najważniejsze z nich to:

 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,
 • „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS”,
 • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”,
 • „Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza i terapia”,
 • „Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ dla psychologów”,
 • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”,
 • Kurs certyfikacyjny”Trener umiejętności społecznych TUS SST”,
 • „Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna”,
 • „Wykorzystanie zasad błyskawicznego motywowania w pracy wychowawczej i dydaktycznej”,
 • „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci“,
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego“,
 • „Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu w poradni psychologiczno-pedagogicznej”,
 • „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • „Leiter-3 – stosowanie i interpretacja”,
 • „Diagnoza i terapia afazji dziecięcej”,
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”