KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających
  do odpowiedzialnych decyzji;
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
  i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
  i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej;
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
  z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb
  oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej;
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku
  z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023;
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy
  z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
  w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej
  i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych;
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych
  w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”;
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
  i integracyjnych.
 10.  

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 - 6 godz.

KOSZT

700 zł – 950 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl