SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 1. ,,Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych’’
  Czas trawania: 4 godz.
 2. ,,Praca z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia ze względu na niepełnosprawność lub niepełnosprawność sprzężoną’’
  Czas trawania: 5 godz.
 3. ,,Organizacja zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych w szkole specjalnej’’
  Czas trawania: 6 godz.
 4. ,,Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w placówkach’’
  Czas trawania: 5 godz.
 5. ,,Realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń oraz wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia’’
  Czas trawania: 5 godz.
 6. ,,Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach / innych formach wychowania przedszkolnego’’
  Czas trawania: 4 godz.
 7. ,,Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka’’
  Czas trawania: 4 godz.
 8. ,,Kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka’’
  Czas trawania: 3 godz.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. ,,Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu’’
  Czas trawania: 5 godz.
 2. ,,Nadzór pedagogiczny’’
  Czas trawania: 4 godz.
 3. ,,Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów’’
  Czas trawania: 4 godz.
 4. ,,Zadania statutowe szkoły/placówki – przepisy prawa oświatowego’’ 
  Czas trawania: 4 godz.
 5. ,,Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w szkole’’ 
  Czas trawania: 4 godz.
 6. ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna’’ 
  Czas trawania: 4 godz.
 7. ,,Bezpieczne i higieniczne warunki nauki, opieki i wychowania’’ 
  Czas trawania: 4 godz.
 8. ,,Organizacja, planowanie pracy i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego’’ 
  Czas trawania: 4 godz.
 9. ,,Zarządzanie w placówkach oświatowych’’ 
  Czas trawania: 5 godz.
 10. ,,Działania profilaktyczne zapobiegające konfliktom w szkole’’ 
  Czas trawania: 5 godz.
 11. ,,Wsparcie dyrektorów szkół i placówek w organizacji kształcenia i promowania różnych form pracy’’ 
  Czas trawania: 3 godz.
 12. ,,Wsparcie dyrektorów w zakresie przyjmowania do szkół uczniów przybyłych z zagranicy’’ 
  Czas trawania: 3 godz.

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

3 - 6 godz.

KOSZT

700 zł – 950 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl