Szukaj
Close this search box.

Procedura rekrutacji

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie zaprasza kandydatów do zapoznania się z procedurą rekrutacji na studia:

 • pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika
 • drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika
 • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna
 • jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

UWAGA! Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia na wyższy rok niż I, w konsekwencji skracając tok studiów. Następuje to w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy to osób, które posiadają tytuł zawodowy licencjata i co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe po ukończeniu studiów I stopnia. Konieczne jest złożenie stosownego podania o uznanie efektów uczenia się oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń. Więcej informacji w Dziekanacie Uczelni.

Procedura rekrutacji:

Kandydat na studia wypełnia i składa w punkcie konsultacyjno – rekrutacyjnym Uczelni (Antoniukowska 11 lok. 21, 15-740 Białystok) następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
 2. Umowę o kształcenie w dwóch egzemplarzach
 3. Dla studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości;
 4. Podpisany akt ślubowania;
 5. Dwa zdjęcia w formacie do legitymacji;
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty za elektroniczną legitymację studencką (22 zł);

Prosimy o przesłanie zdjęcia w formacie do legitymacji, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej legitymacje@wsnp.edu.pl.

W przypadku wybrania formy elektronicznej student zobowiązany jest do dostarczenia Uczelni oryginałów dokumentów najpóźniej w trakcie pierwszego zjazdu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Opłaty:

Zgodnie z Zarządzeniem Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r. wysokość opłat czesnego w Uczelni dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 jest następująca:

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Pedagogika:

 • I i II semestr – 1680 zł, III semestr i kolejne – 1890 zł.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Pedagogika:

 • I i II semestr – 1890 zł, III i IV semestr – 1990 zł.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna:

 • I i II semestr – 1890 zł, kolejne semestry 1990 zł.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • I i II semestr – 1890 zł, kolejne semestry 1990 zł.

Terminy wnoszenia opłat:

 • przy płatności jednorazowej do 15 października każdego roku akademickiego;
 • przy płatnościach semestralnych najpóźniej do 15 października (w semestrze zimowym) oraz do 15 lutego (w semestrze letnim);
 • przy płatnościach ratalnych najpóźniej do 30 września / 15 października/ 15 listopada / 15 grudnia / 15 stycznia / 15 lutego / 15 marca / 15 kwietnia / 15 maja /15 czerwca.