Szkolenia dla nauczycieli szkoły


 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Wdrażanie podstawy programowej dla uczniów szkoły podstawowej.
 • Technologie informacyjno – komputerowe w szkole podstawowej.
 • Współczesne metody analizy efektywności uczenia a ocena pracy szkoły.
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole/placówce.
 • Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 • Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, możliwości działań.
 • Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Efektywne uczenie w praktyce – jak nauczyć uczniów uczenia się?
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Praca wychowawcza z dziećmi przeżywającymi trudności wieku dorastania (problem z samooceną i poczuciem własnej wartości, depresja młodzieńcza, używki).
 • wórcze myślenie, jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się i rozwiązywania problemów.
 • Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 • Nauka łatwa i przyjemna – jak pomóc dzieciom osiągnąć sukces.
 • Neurodydaktyka, czyli jak uczyć w zgodzie z mózgiem?
 • Aktywizowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę?
 • Kompetentny nauczyciel – kompetentni uczniowie– nauczyciel jako kreator procesu edukacyjnego.
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych.
 • Wykorzystanie platformy e – learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Konstruowanie Indywidualnego i programu Edukacyjno – Terapeutycznego .
 • Opracowanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających.
 • Analiza opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.                       
 • Mediacje rówieśnicze jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 • ADHD – objawy i pomoc dziecku w szkole i w domu.
 • Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania dzieci.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wycieczkach szkolnych.
 • Badanie osiągnięć szkolnych uczniów.
 • Pomiar dydaktyczny.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 • Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się?
 • Rola i zadania nauczyciela w obliczu zmian w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej, strategią do podniesienia jakości pracy szkoły.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno –   wychowawczych w szkole ogólnodostępnej.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Metoda projektu w praktyce szkolnej.
 • Gimnastyka umysłu i efektywność uczenia się.
 • Jak zwiększyć potencjał swojego mózgu? Jak być kreatywnym  nauczycielem?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 • Bezpieczeństwo w szkole w kontekście uregulowań prawnych i odpowiedzialności nauczyciela oraz metody skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 • Stres i wypalenie zawodowe. Metody radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
 • Jak nauczać zwiększając osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 • Seksualność w szkole. Przejawy zachowań seksualnych uczniów. Jak sobie radzić z płciowością młodzieży?
 • Równość szans płci oraz zwalczanie stereotypów.
 • Nagrody i kary w wychowaniu.
 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci – korzyści i zagrożenia.
 • Jak uczyć, aby dzieci uczyły się?
 • Jak zrozumieć świat nastolatka?
 • Interwencja / planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów.
 • Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą.
 • Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń?
 • Skuteczna komunikacja z nastolatkiem.
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Strategia i formy promocji szkoły.
 • Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej.
 • Jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny.
 • Projekt międzyprzedmiotowy jako jedna z form pracy z uczniem.
 • Strategia i formy promocji szkoły.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Dyscyplina w klasie.
 • Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym.
 • Profilaktyka w szkole.
 • Klasa jako grupa wychowawcza.
 • Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?
 • Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? Klimat wzajemnego zaufania.

Koszt: 700 zł – 1100 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwania: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121;
e-mail: podn@axoncem.pl