Chemia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Chemia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy chemii ogólnej.

2. Chemia nieorganiczna .

3. Chemia organiczna .

4. Chemia analityczna.

5. Podstawy chemii środowiska.

6. Podstawy biochemii.

7. Podstawy chemii fizycznej.

8. Chemia w życiu codziennym.

9. Toksykologia.

10. Dydaktyka chemii.

11. Metodyka eksperymentu chemicznego.

12. Technologia informacyjna w nauczaniu chemii.

13. Elementy prawa oświatowego.

14. Praktyka zawodowa- 90 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna