Szukaj
Close this search box.

Edukacja obywatelska (NOWOŚĆ)

Studia podyplomowe Edukacja obywatelska adresowane są przede wszystkim do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja obywatelska” 

w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją obywatelską, pracowników organizacji pozarządowych itp. Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego, pielęgnowania tradycji i dziedzictwa narodowego, zdobywania środków na działania obywatelskie, praw i obowiązków obywatelskich oraz wyposażenie słuchaczy w kompetencje w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym. Ponadto poruszane będą zagadnienia dotyczące kształtowania świadomości obywatelskich, gotowości do komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych.

Absolwenci studiów są przygotowywani do rozwijania kompetencji obywatelskich uczniów, zasad krytycznej analizy problemów życia społecznego, wyjaśnienia złożoności zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji w skali lokalnej, kształcenia wrażliwości na przejawy niesprawiedliwości społecznej, kształcenia szacunku i tolerancji dla odmienności.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

Czas trwania: 

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning).

Program studiów podyplomowych: 

 1. Istota społeczeństwa obywatelskiego
 2. Prawa obywatelskie
 3. Zasady działania państwa prawa
 4. Funkcjonowanie instytucji publicznych
 5. Globalizacja i regionalizm w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
 7. Pierwsza pomoc
 8. Istota edukacji obywatelskiej
 9. Metodyka edukacji obywatelskiej
 10. Komunikacja społeczna
 11. Debata społeczna
 12. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość płatności w 8 ratach)