Szukaj
Close this search box.

Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Szczegóły można znaleźć pod linkiem.

Projekt „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

z terenu województwa wielkopolskiego, w tym min. 312 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach projektu:

1. Do końca 06.2019 r. min. 624 osoby (w tym 500 kobiet i 124 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa wielkopolskiego, podniosą kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju, kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

2. Do końca 06.2020 r. w min. 624 szkołach/przedszkolach z terenu województwa wielkopolskiego, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa wielkopolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wsparcie projektowe przewiduje szkolenie jednego Uczestnika projektu w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.

Szkolenia stacjonarne (72 godziny) realizowane będą w formie trzech 3 dniowych zjazdów.

Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane.

Uczestnicy będą przydzielani do grup na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Szkolenia dla Uczestników są bezpłatne.

Ze wsparcia wyklucza się kadrę:
• szkół/przedszkoli przewidzianych do likwidacji
• szkół/przedszkoli objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów , wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JTS) pod kątem kształtowania umiejętności.

W przypadku placówek wsparcie może być udzielone jedynie placówkom nie udzielającym wsparcia szkołom i przedszkolom, a więc ujętych w art. 2 ust. 3-5, 7-8 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe. Ponadto z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Całkowita wartość projektu: 5 764 773,30 zł.
Kwota dofinansowania: 5 591 830,10 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

Lider Projektu:

Logo MIRConsulting

Partnerzy:

Logo Axon
Logo MDDP

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO