Przygotowanie pedagogiczne

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 150 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 3. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 4. Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 5. Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 6. Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa
 7. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
 8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem
 9. Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej
 10. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
 11. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
 12. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych
 13. Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
 14. Projektowanie działań edukacyjnych
 15. Podstawy prawa oświatowego
 16. Organizacja pracy nauczyciela
 17. Praktyka zawodowa – 150 godz.

KOSZT STUDIÓW: 3000zł (możliwość płatności ratalnej),100 zł opłata rekrutacyjna