Technika w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej. Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów – nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Technika w szkole” jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki w ilości 60 godzin oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Dydaktyka przedmiotu

2. Maszynopisarstwo

3. Pracownia techniczna

4. Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania

5. Podstawy konstrukcji maszyn

6. Elektronika i elektrotechnika

7. Automatyka i robotyka

8. Podstawy eksploatacji

9. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

10. Metodyka nauczania techniki

11. Technologie informacyjne  w programie nauczania techniki

12. Wychowanie komunikacyjne

13. Higiena i emisja głosu

14. System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego

15. Praktyka zawodowa- 60 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna