Wychowanie fizyczne w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wychowanie fizyczne w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest  przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym uczestnictwem w mini obozie sportowym zakończonym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Anatomia i fizjologia rozwoju człowieka.

2. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.

3. Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna).

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

5. Zabawy i gry ruchowe.

6. Teoria i metodyka gimnastyki.

7. Teoria i metodyka lekkoatletyki.

8. Nowoczesne formy aktywności fizycznej z elementami rytmiki i tańca.

9. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

10. Edukacja zdrowotna.

11. Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.

12. Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

13. Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej.

14. Dydaktyka wychowania fizycznego.

15. Praktyka zawodowa 60 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł. (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna