Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry , studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce

2. Biomedyczne podstawy rozwoju

3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego

4. Wybrane problemy psychologii komunikacji

i z zarządzania personelem

5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

6. Zawodoznawstwo

7. Socjologia edukacji i moralności

8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych

9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

10. Psychologia rozwoju dziecka

11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym

12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego

13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej

15. Psychologia komunikacji

16. Planowanie kariery zawodowej

17. Praktyka zawodowa –90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna