Szukaj
Close this search box.

Dydaktyka języka obcego – język niemiecki

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim etapie szkoły podstawowej ( w klasach IV-VIII). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego ( w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczania języka obcego w zakresie języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

(Dz. U. 2017 poz. 1575) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do naucza-nia przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Podstawy prawa oświatowego
2. Podstawy psychologii i pedagogiki
3. Podstawy aktywizacji języka- język niemiecki
4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki
6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
7. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
8. Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego
9. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
10. Higiena i emisja głosu
11. Praktyka zawodowa – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:
3600 zł. (możliwość płatności ratalnej) oraz 100 zł opłata rekrutacyjna