Edukacja dla bezpieczeństwa

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania w/w przedmiotu, pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzonej o obszar ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów.

2. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem.

3. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa.

4. Ratownictwo medyczne.

5. Metodyka nauczania przedmiotu edukacja

dla bezpieczeństwa.

6. Metodyka pracy z grupą.

7. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci

i młodzieży z elementami terapii zagrożeń szkolnych.

8. Podstawy zarządzania kryzysowego.

9. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

10. Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego.

11. Psychologiczne uwarunkowania człowieka

w sytuacji zagrożeń.

12. Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń

13. System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa

14. Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne.

15. Praktyka zawodowa 90 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna