Historia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Historia starożytna i średniowieczna

2. Historia nowożytna powszechna i Polski

3. Historia XIX wieku

4. Historia najnowsza Polski

5. Historia powszechna XX wieku

6. Dzieje kultury

7. Wybrane zagadnienia metodologii historii

8. Analiza i interpretacja źródła historycznego w przekazie szkolnym

9. Metodyka historii

10. Edukacja regionalna

11. Technologia informacyjna w programie nauczania historii

12. Higiena i emisja głosu

13. Elementy prawa oświatowego

14. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna