Wiedza o społeczeństwie

OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności: 1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o  społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2) nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Nauka o państwie i prawie

2. Podstawy socjologii

3. Historia państwa i prawa XIX i XX w.

4. Systemy polityczne i partyjne

5. Organizacje międzynarodowe

6. Teoria gospodarki narodowej

7. Media w społeczeństwie

8. Prawa człowieka

9. Integracja europejska

10. Problemy współczesnego świata

11. Społeczeństwo obywatelskie

12. Samorząd i polityka lokalna

13. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

14. Technologia informacyjna

15. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna