Geografia w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu geografii we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia, posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki; zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Geologia

2. Prawne podstawy ochrony środowiska

3. Astronomiczne podstawy geografii

4. Geografia fizyczna

5. Geografia społeczno-ekonomiczna

6. Gleboznawstwo i geografia gleb

7. Geografia regionalna z elementami geografii kultur

8. Metodyka nauczania geografii

9. Technologia informacyjna w programie nauczania geografii

10. Higiena i emisja głosu

11. Elementy prawa oświatowego

12. Praktyka zawodowa 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna