Szukaj
Close this search box.

mgr Małgorzata Pawluczuk

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet5 oraz PEP-3-PL. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczka licznych warsztatów z zakresu zabaw wspierających rozwój dziecka i szkoleń z ,,Diagnoza i terapia autyzmu’’, „Mediacje rówieśnicze’’, „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera’’, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”. Ukończyła kurs z zakresu treningu umiejętności społecznych i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kurs na wychowawcę wypoczynku.

mgr Monika Pawłowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe  „Przygotowanie Pedagogiczne” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz „Diagnoza kliniczna dziecka i rodziny” na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i grupową. Udziela porad i konsultacji rodzicom. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia. Najważniejsze z nich to:

 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,
 • „Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju IDS”,
 • Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego”,
 • „Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – diagnoza i terapia”,
 • „Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Szkolenie ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ dla psychologów”,
 • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5,
 • „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy”,
 • Kurs certyfikacyjny”Trener umiejętności społecznych TUS SST”,
 • „Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna”,
 • „Wykorzystanie zasad błyskawicznego motywowania w pracy wychowawczej i dydaktycznej”,
 • „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci“,
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego“,
 • „Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu w poradni psychologiczno-pedagogicznej”,
 • „Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 • „Leiter-3 – stosowanie i interpretacja”,
 • „Diagnoza i terapia afazji dziecięcej”,
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”

mgr Ada Żamojda-Rakowicz

Ukończyła studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej, studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Oligofrenopedagogika oraz Podyplomowe studia pedagogiczne.

Pracuje w zespole diagnostycznym w NZOZ AXON Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Koncentruje swoją uwagę oraz działanie na podążaniu za pacjentem poprzez rozwijanie jego zainteresowań, pracę na mocnych stronach i wzmacnianiu wiary w siebie.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. Ukończyła:

 • – „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR”
 • – „Wzmocnienie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.”
 • – „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • – „Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy
 • – „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym – Specjalista Terapii Ręki”
 • – „Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasad prowadzenia terapii”
 • – „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym”

– „Trudne sytuacje w przedszkolu w kontaktach z dorosłymi”

dr n med. Anna Bańkowska-Łuksza

Lekarz specjalista w dziecinie psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem. Diagnozuje osoby ze spektrum autyzmu. Uczestniczy w przeprowadzaniu diagnoz, wizyt kontrolnych oraz badań. Zajmuje się m. in.:

 •     instruktażem i psychoedukacją dla rodzin
 •     zebraniem wywiadu,
 •     oceną stanu psychicznego i somatycznego,
 •     kieruje na niezbędne badanie psychologiczne i badania diagnostyczne,
 •     przeprowadza konsultacje specjalistyczne,
 •     ustala rozpoznanie i plan terapeutyczny.

dr. Teresa Gołaś – Sidun

Lekarz specjalista w dziecinie psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem. Diagnozuje osoby ze spektrum autyzmu. Uczestniczy w przeprowadzaniu diagnoz, wizyt kontrolnych oraz badań. Zajmuje się m. in.:

 •  instruktażem i psychoedukacją dla rodzin
 •  zebraniem wywiadu,
 •  oceną stanu psychicznego i somatycznego,
 •  kieruje na niezbędne badanie psychologiczne i badania diagnostyczne,
 •  przeprowadza konsultacje specjalistyczne,
 •  ustala rozpoznanie i plan terapeutyczny.

mgr Anna Zawada

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. Systematycznie doskonali swoje umiejętności oraz kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Najważniejsze z nich to:

 • Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • Konferencja szkoleniowa „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?”
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju małego dziecka”
 • „Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka”
 • Szkolenie „Growththrough Play System (GPS) Level 1”
 • „Kurs multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu”
 • „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości
  w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego”
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”

Wspiera dzieci, młodzież i dorosłych ze zdiagnozowanymi trudnościami z zakresu spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, konsultacje, szkolenia dla rodziców i specjalistów. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. „W swojej pracy kieruje się zasadą, że każda osoba radzi sobie z trudnościami w najlepszy sposób, w jaki aktualnie potrafi i jednym z jej zadań jest wspieranie tej osoby oraz pomoc w poszerzaniu kompetencji, aby coraz sprawniej i skuteczniej radziła sobie z  życiowymi wyzwaniami. Dużą częścią jej pracy jest także psychoedukacja, objaśnianie zachowań, próby znalezienia odpowiedzi na pytania skąd biorą się trudności w funkcjonowaniu, jak możemy je wyjaśnić oraz jak je zminimalizować lub przezwyciężyć.”