Szukaj
Close this search box.

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Studia podyplomowe na kierunku „Metodyka i metodologia pracy socjalnej” dedykowane są do absolwentów studiów wyższych chcących uzyskać kwalifikacje pracownika socjalnego. Zgodnie z nowelizacją  ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021r. celem studiów jest przygotowanie kadry do pracy w placówkach służb społecznych. Szczególnym celem studiów jest nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, jak również tworzenie lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent w/w studiów nabywa wiedzę, z takich dziedzin, jak: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, medycyna społeczna, gerontologia. Zdobywa umiejętności metodologiczne, społeczne i umiejętności menadżerskie. Potrafi stosować w praktyce metody i techniki interwencji socjalnej i pracy opiekuńczej. Pogłebia umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktu oraz współpracy.

Posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów społecznych, organizowania pracy oraz kierowania zespołem ludzkim. Doskonale sprawdza się nie tylko jako pracownik socjalny w instytucjach pomocy społecznej czy placówkach opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie, ale także jako opiekun lub wychowawca środowiskowy, streetworker, instruktor w domach pomocy społecznej i pogotowiach opiekuńczych. Absolwent jest przygotowany  do pracy w placówkach pomocy społecznej tj.: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych. Studiując ten kierunek jednocześnie słuchacz może zapisać się na specjalizacyjne szkolenie z zakresu organizacji pomocy społecznej, prowadzone w ramach umowy Instytutu Studiów Podyplomowych z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej, która posiada stosowne zezwolenia Ministerstwa Rodziny na prowadzenie takich szkoleń. Dyplom ukończenia specjalizacyjnego szkolenia  umożliwia awans zawodowy i pełnienie funkcji kierowniczych w instytucjach i organizacjach pomocy społecznej.

CZAS TRWANIA:

2 semestry studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.

RAMOWY PROGRAM:

1.Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
2. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej
3. Struktura i organizacja pomocy społecznej
4. Warsztat pracy pracownika socjalnego
5. Metodyka pracy socjalnej
6. Projekt socjalny
7. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
8. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
9. Praca socjalna w społeczności lokalnej
10. Stres i wypalenie zawodowe
11. Wizyty studyjne w instytucjach pomocy społecznej

KOSZTY:

2500 zł. ( możliwość opłat w 8 ratach ) oraz opłata rekrutacyjna